Publikacje

Z życia spółek od 17.03 do 28.03.2014 r.30.04.2014
Piotr Minorczyk

Spis najważniejszych komunikatów publikowanych przez Emitentów z rynku NewConnect w okresie od 17 marca 2014 r. do 28 marca 2014 r.
 
17 marca 2014
Balticon SA
Zarząd Emitenta przekazał informację o podpisaniu aneksu do znaczącej umowy z dnia 20 listopada 2013 r. Na mocy aneksu zmianie uległo wynagrodzenie kontrahenta, firmy PU-T „OL-TRANS” Olgierd Hewelt. Za całość robót związanych z wykonaniem nawierzchni wraz z odwodnieniem depotu kontenerowego Emitent zapłaci 3.104 tys. zł.
 
18 marca 2014
Sevenet SA
Zarząd Spółki poinformował o obustronnym podpisaniu umowy w dniu 17 marca 2014 roku ze spółką z sektora telekomunikacyjnego, gdzie jako wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot umowy dla spółki z sektora kolejowego. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa aparatów VoIP oraz przełączników sieciowych do sieci LAN. Wartość umowy określona została na kwotę przekraczającą 3 500 tys. zł brutto.
 
19 marca 2014
Ekogeneracja SA
Zarząd Emitenta poinformował o złożeniu przez spółkę zależną, tj. Ekokogeneracja Trzebiechów Sp. z o.o., wniosku o przyznanie dofinansowania z NFOŚiGW w formie pożyczki preferencyjnej. Pożyczka ma zostać przeznaczona na sfinansowania budowy kotłowni do produkcji energii cieplnej z paliwa alternatywnego. Wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie w wysokości 7.800 tys. zł, co stanowi 75% całości potrzebnych nakładów. Wnioskowana pożyczka ma preferencyjne oprocentowanie na poziomie WIBOR 3M minus 150 punktów bazowych, nie mniej niż 2,5% w skali rocznej.
 
20 marca 2014
COLEOS SA
Zarząd Emitenta przekazał do wiadomości informację o otrzymaniu podpisanej umowy inwestycyjnej z spółką ThinkGroup Sp. z o.o. i jej udziałowcem, tj. Pawłem Jaroszem. W ramach transakcji Emitent obejmie 51% udziałów spółki za kwotę 10.800 tys. zł, w zamian za warranty subskrypcyjne akcji serii D Emitenta o tej samej wartości. Celem inwestycji jest integracja działań obu Spółek m.in. poprzez wdrożenia aplikacji mobilnych pomagających w organizacji eventów medycznych, czym zajmuje się przejęty podmiot.
 
21 marca 2014
Briju SA
Zarząd Spółki poinformował o podpisaniu aneksu do umowy kredytowej z bankiem BPH S.A., na mocy którego podwyższona została linia kredytowa Emitenta do kwoty 19.600 tys. zł. Emitent w ramach nowej linii może korzystać z limitu kredytowego do kwoty 17.500 tys. zł oraz sublimitu na poziomie 2.100 tys. zł na pokrycie ryzyka kredytowego i rynkowego transakcji rynku finansowego. Oprocentowanie kredytu oparte jest o stopę WIBOR 1M oraz marżę banku.
 
22 marca 2014
Centrum Doradztwa Ekonomicznego SA
Zarząd Spółki przekazał informację o zawarciu umowy pośrednictwa w procesie pozyskiwania inwestorów zainteresowanych dokapitalizowaniem spółki  specjalizującej się w zarządzaniu wierzytelnościami i udzielaniu finansowania dłużnego podmiotom sektora opieki medycznej. Wynagrodzenie Emitenta stanowić będzie 2,9% kwoty brutto pozyskanych środków. Kontrahent swoje potrzeby kapitałowe ocenia na 50.000 tys. zł.
 
23 marca 2014
 EKOBOX SA
Zarządu Spółki opublikował informację o otrzymaniu 10 podpisanych umów na projektowanie i wykonawstwo sterowanych zdalnie łączników SN na terenie działania PGE Dystrybucja SA. Łączna wartość 10 umów wynosi 3.787 tys. zł.
 
24 marca 2014
Blue Ocean Media S.A.
Zarząd Emitenta poinformował o podpisaniu umowy dotyczącej obsługi w zakresie promocji trzech inwestycji deweloperskich. Wartość umowy wynosi 220 tys. zł. Ze względu na zapisy umowy Emitent nie mógł wskazać podmiotu, od którego otrzymał zlecenie.
 
25 marca 2014
Nanotel SA
Zarząd Emitenta podał do wiadomości informację o zawarciu umowy z WASKO SA na wykonanie sieci szerokopasmowej. Emitent za wykonane usługi otrzymać ma 3.042 tys. zł. Szczegółowe zapisy umowy objęte są klauzulą o poufności.
 
26 marca 2014
Mobile Factory SA
Zarząd Spółki przekazał w dniu 26 marca 2014 r. dwie informacje o sprzedaży udziałów w spółkach Rara Avis sp. z o.o. oraz Ad Promotion sp. z o.o., za które Spółka otrzymała łącznie 483 tys. zł. W wyniku transakcji Spółka pozostaje w posiadaniu 48,89% udziałów Rara Avis sp. z o.o. oraz 47,06% udziałów Ads Promotion sp. z o.o.
 
27 marca 2014
Selvita SA
Zarząd Emitenta przekazał do wiadomości inwestorów szacunki wyników finansowych  za pierwszy kwartał 2014 r. Według danych przekazanych przez Zarząd, Emitent osiągnął przychody ze sprzedaży w wysokości 4.600 tys. zł (wzrost o ponad 100% r/r) oraz zysk netto na poziomie 500 tys. zł (wobec 1.000 tys. zł straty rok wcześniej). Dodatkowo wartość podpisanych kontraktów na 2014 rok wynosi 27.000 tys. zł.
 
28 marca 2014
Cyfrowe Centrum Serwisowe SA
Zarząd Spółki poinformował o zawarciu aneksu do umowy faktoringowej, na mocy którego ING Commercial Finance Polska SA zwiększył limit zaangażowania określonego w umowie faktoringowej. Zwiększony limit maksymalnego zaangażowania wynosi obecnie 13.000 tys. zł.


Opublikowano w:
eBiuletyn NewConnect 06/2014 we współpracy ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych.


projekt i realizacja: muso.pl