Usługi doradcze

Certus Capital świadczy profesjonalne usługi w zakresie doradztwa dla przedsiębiorstw. Nasz zespół specjalizuje się w m.in. w przygotowaniu biznesplanów, studiach wykonalności, analiz finansowych i strategicznych, a także optymalizacji struktury finansowania przedsiębiorstw.

Dokumentacja inwestycyjna

Certus Capital oferuje sporządzenie w pełni profesjonalnego biznesplanu, studium wykonalności lub memorandum inwestycyjnego. Bazując na naszym doświadczeniu, specjalizujemy się w pisaniu dokumentów na potrzeby pozyskania inwestora (fundusze private equity/venture capital, business angels). Przygotowywany przez nas dokument zawiera m.in. opis przedsiębiorstwa, analizę organizacyjną, prawną, marketingową i finansową, opis strategii, plan marketingowy (rynek, dystrybucja, polityka cenowa), strukturę organizacyjną, czynniki ryzyka, opis nakładów inwestycyjnych i prognozy finansowe. Opracowane przez nas dokumenty są zgodne z oczekiwaniami inwestorów, cechuje je przejrzystość, logika i wysoki poziom merytoryczny. Jest to bardzo ważne -przykładowo odpowiednio sporządzone memorandum inwestycyjne, korzystnie wpływa
na wizerunek przedsiębiorcy w oczach inwestorów i znacząco zwiększa prawdopodobieństwo pozyskania finansowania.

Optymalizacja struktury kapitału

Bez względu na sytuację gospodarczą, odpowiednie zarządzanie przepływami gotówkowymi stanowi niezwykle istotny element działalności każdej firmy. Dzięki zastosowaniu odpowiednich narzędzi inżynierii finansowej, możliwa jest restrukturyzacja struktury finansowania, która w znaczny sposób poprawi płynność i efektywność zarządzania kapitałem przedsiębiorstwa, co przyczyni się do zwiększenia jego konkurencyjności. Jeśli chciałbyś, aby także w tym zakresie Twoja Firma była o krok przed konkurencją, skontaktuj się z nami.

Analizy finansowe

Oferujemy przygotowywanie modeli i analiz finansowych zawierających szczegółowy i wielowariantowy opis sytuacji finansowej Spółki. Opracowana analiza ma na celu przedstawienie różnych wariantów finansowania, zgodnie z założoną strategią Spółki, oraz przedstawienie rekomendacji w zakresie doboru źródła finansowania i przewidywanej struktury transakcji. Efektem prac jest wybór przez Spółkę optymalnej ścieżki rozwoju i pozyskania finansowania.

Analizy strategiczne (due dilligence)

Celem analizy jest zbadanie stopnia wykorzystania i efektywności poszczególnych zasobów (kapitałowych, majątkowych i ludzkich) przedsiębiorstwa, w celu zdiagnozowania i oceny zdolności firmy do osiągnięcia sukcesu ekonomicznego. Pozwala ona wskazać zarówno mocne jak i słabe strony Spółki oraz ocenić szanse i zagrożenia obecne w jej otoczeniu. Dzięki analizie identyfikujemy realne ryzyka oraz kierunki dalszego rozwoju, jakie należy obrać, aby uruchomić lub dalej z sukcesami prowadzić działalność gospodarczą. Definiujemy także zasoby niezbędne do realizacji strategii rozwojowej umożliwiającej osiągnięcie przewagi konkurencyjnej w obszarze prowadzonej działalności.

projekt i realizacja: muso.pl