Słownik


HASŁO I ZNACZENIE

Rachunek przepływów pieniężnych

Jeden z elementów sprawozdania finansowego. Obowiązek jego sporządzania regulują przepisy poszczególnych krajów. W Polsce podlegają mu wszystkie jednostki, których sprawozdanie finansowe podlega badaniu.

Budowa rachunku przepływów pieniężnych:

a) przepływy pieniężne z działalności operacyjnej:

Działalność operacyjna jest to podstawowa działalność przedsiębiorstwa. Jest to przede wszystkim działalność polegająca na produkcji i sprzedaży produktów lub usług klientom. Dzięki wyodrębnieniu tej grupy jako pierwszej w rachunku przepływów pieniężnych uwidoczniona jest skuteczność przedsiębiorstwa w generowaniu przepływów pieniężnych z działalności podstawowej, bez uwzględnienia transakcji mających charakter jednorazowy (jak sprzedaż lub zakup środków trwałych) lub niezwiązanych z podstawową działalnością, takich jak przepływy związane z finansowaniem przedsiębiorstwa lub jego działalnością inwestycyjną.

Do przepływów z działalności operacyjnej zalicza się przede wszystkim:

·        Przepływy ze sprzedaży dóbr i usług,
·        Wypływy z tytuły zapłaty dostawcom za dostawy towarów i materiałów,
·        Wypłaty wynagrodzeń dla pracowników,
·        Wypływy z tytułu podatków i opłat.

b) przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej

·        Zakup i sprzedaż środków trwałych,
·        Udzielanie pożyczek oraz otrzymywanie ich spłat,
·        Zakup i sprzedaż udziałów i akcji innych podmiotów gospodarczych.

c) przepływy pieniężne z działalności finansowej

W tej sekcji znajdują się jedynie przepływy pieniężne związane z finansowaniem przedsiębiorstwa, czyli przede wszystkim:

·        Przychody z emisji udziałów i akcji,
·        Przychody z emisji papierów dłużnych,?
·        Wypływy z tytułu wypłaty dywidend,?
·        Wypływy z tytuły wykupu akcji własnych przedsiębiorstwa,?
·        Wypływy z tytułu spłaty pożyczek i kredytów.?

Pozyskaj kapitał dla swojej FirmyKATEGORIE
SORTOWANIE ALFABETYCZNE

projekt i realizacja: muso.pl