Słownik


HASŁO I ZNACZENIE

Kapitał rezerwowy

Z ang. Reserve Capital. Wydzielona część kapitału przedsiębiorstwa przeznaczona na pokrycie szczególnych strat lub wydatków. O użyciu kapitału rezerwowego rozstrzyga walne zgromadzenie.

Kapitał rezerwowy może powstać na skutek trzech podstawowych zdarzeń:

  • * Utworzenia jako rezerwy celowe wymagane prawem (kapitał zapasowy) lub według uznania przedsiębiorstwa (rezerwy uznaniowe),

  • * Zmian wartości składników bilansu (np. w wyniku aktualizacji wyceny aktywów, zysków lub strat z tytułu różnic kursowych, czy korekt poprzedniego okresu), które nie zasługują na ujęcie w pozycji zysków,

  • * Jako wynik nadwyżki ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej.

Chcesz sprzedać Firmę?

 


KATEGORIE
SORTOWANIE ALFABETYCZNE

projekt i realizacja: muso.pl