Publikacje

NewConnect stawia na jakość07.03.2014
Michał Pielczyk
Możemy zaobserwować, że od ponad roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie stara się uporządkować rynek NewConnect. Porządki robione są na dwa sposoby: pierwszy to zaostrzenie przepisów nie tylko dla spółek już notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu, lecz także dla tych które dopiero starają się o wprowadzenie na parkiet alternatywny. Zaostrzenie przepisów, szczególnie dla debiutujących podmiotów, ma na celu nie tylko poprawienie jakości spółek notowanych na NewConnect, lecz także ograniczenie liczby sytuacji, w których spółka debiutuje tylko w celu pozyskania kapitału od inwestorów, prowadząc niejasną działalność gospodarczą. Dlatego też wprowadzono: wymóg posiadania 15% akcji przez minimum 10 akcjonariuszy, z  których żaden nie posiada więcej jak 5% akcji i nie jest powiązany z emitentem, ograniczenia odnośnie wprowadzania do obrotu akcji uprzywilejowanych cenowo czy wprowadzenie obowiązku posiadania kapitałów własnych na poziomie co najmniej 500 tys. zł. To tylko niektóre z nowych wymogów dla spółek ubiegających się o wprowadzenie swoich instrumentów finansowych do Alternatywnego Systemu Obrotu.

Efekty już są widoczne, gdyż w 2011 roku odnotowano 172 debiuty, rok później było to już tylko 89 podmiotów. Rok 2013 również wykazał tendencję spadkową, gdyż w tym czasie zadebiutowało jedynie 42 spółki. Ostatnie dwie  debiutujące spółki w 2013 r. to Cereal Planet S.A., prowadząca działalność na ukraińskim rynku zbóż oraz Produkty Klasztorne S.A. z  branży spożywczej. Sam wrzesień 2013 r. był pierwszym miesiącem bez debiutu na rynku NewConnect od listopada 2009 roku, czyli od prawie czterech lat. Oczywiście można tutaj zrzucić winę na okres wakacyjny, kiedy to znacząco spada aktywność inwestorów i tym samym wstrzymano procesy związane z IPO, co przełożyło się na przesunięcie terminów debiutów, jednakże nie zmieni to faktu iż wrzesień 2013 był miesiącem bez debiutu na NewConnect.

Drugim narzędziem służącym do porządkowania rynku NewConnect jest system kar, jakie może nałożyć na emitenta Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu. Obecnie może to być upomnienie, kara pieniężna do 50 tys. zł, zawieszenie notowań spółki lub wykluczenie spółki z ASO. Dodatkowo na spółkę może zostać nałożony obowiązek sporządzenia analizy sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności gospodarczej. Do niedawna Zarząd GPW niechętnie korzystał z kar, lecz ostatnimi czasy wzrosła ilość sankcji nakładanych na spółki z NewConnect.


Wykres 1 Kary nałożone na emitentów ASO przez Zarząd GPW
[lewa oś-ilość poszczególnych kar, prawa oś-suma wszystkich kar]

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji z www.newconnect.pl

 

W 2013 roku tylko jedna spółka została zobowiązana do sporządzenia analizy swojej sytuacji finansowej i gospodarczej oraz perspektyw na przyszłość. Regularnie za to są zawieszane i wykluczane spółki za niewywiązywanie się ze swoich obowiązków informacyjnych wobec akcjonariuszy. W samym tylko trzecim kwartale 2013 r. nałożono aż 45 kar zawieszenia notowań spółek oraz 9 wykluczeń instrumentów finansowych. Dodatkowo aż 17 podmiotów zostało upomnianych, a na 23 zostały nałożone kary pieniężne. Był to swoisty rekord w karach na NewConnect. Z kolei w czwartym kwartale 2013 r. nałożono 20 kar zawieszenia notowań spółek, a 5 spółek wykluczono z ASO. Tylko jedna spółka otrzymała upomnienie oraz jedyny raz w całym 2013 r. nałożono obowiązek sporządzenia analizy sytuacji finansowej i gospodarczej oraz perspektyw na przyszłość. W czwartym kwartale 2013 r., po raz pierwszy od dwóch kwartałów, spadła ilość nałożonych kar przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych na emitentów z NewConnect. Spadek ten wynika przede wszystkim z uwagi na fakt, iż trzeci kwartał charakteryzuje się zazwyczaj największą ilością kar, głównie ze względu na obowiązek publikacji raportów rocznych do końca drugiego kwartału.

Natomiast jeśli chodzi o kary pieniężne, to w przeciągu ostatnich sześciu kwartałów Zarząd ukarał Spółki na łączną kwotę 370 tys. zł. Większość tej kwoty pochodzi z III kwartału 2013 r., kiedy to wiele spółek otrzymało kary w wysokości 10 tys. zł za nieopublikowanie raportu rocznego w terminie. Należy wspomnieć, że pieniądze te nie trafią na konto Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, lecz zgodnie z Regulaminem ASO muszą zostać wpłacone na konto dowolnej organizacji pożytku publicznego.

Działania podjęte przez Zarząd GPW idą we właściwym kierunku, pozostaje więc tylko czekać aż słabsze jakościowo spółki zostaną usunięte z Alternatywnego Systemu Obrotu, bądź też dokonają gruntownej zmiany gospodarczej i informacyjnej, a rynek NewConnect zacznie spełniać zadania, do których został stworzony, tj. pozyskiwanie kapitału przez małe i średnie przedsiębiorstwa oraz rozpoczęcie drogi do debiutu  na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych.

Opublikowano w:

projekt i realizacja: muso.pl