Publikacje

Kto zyskał, a kto stracił na debiutach na rynku NewConnect07.03.2014
Monika Krudysz


W 2013 roku na małym parkiecie zadebiutowały 42 spółki. Stanowi to mniej niż połowę podmiotów debiutujących w 2012 roku, których liczba wyniosła 89.  Wynika to przede wszystkim  ze zmian w regulacjach wprowadzonych przez Zarząd GPW uchwałą nr 175/2013. Zgodnie z nią m.in. od dnia 1 marca 2013 roku, co najmniej 15% instrumentów finansowych objętych wnioskiem o wprowadzenie po raz pierwszy na alternatywny system obrotu musi być w posiadaniu co najmniej 10 akcjonariuszy. Celem zmiany jest większe rozproszenie instrumentów finansowych przyszłego emitenta w celu zwiększenia obrotu jego walorami. Jak wiadomo, problemem rynku NewConnect jest niska płynność, której przyczyną jest w głównej mierze obejmowanie akcji danego emitenta tylko przez kilka podmiotów. Dodatkowo od dnia 1 czerwca 2013 roku weszły w życie kolejne regulacje. Wprowadziły one m.in. wymóg minimalnej wartości kapitału własnego w wysokości 500 000 zł (przy czym w tej wartości może zawierać się kapitał przyszłej rejestracji akcji objętych w wyniku przeprowadzonej oferty) czy obowiązek zamieszczenia większej ilości informacji w Dokumencie Informacyjnym (m.in. informacja o sposobie objęcia akcji czy przedstawienie zbadanego przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy). Nietrudno zauważyć, że ten ostatni wymóg, zamyka drogę na mały parkiet tym start-up’om, które nie posiadają wystarczająco długiej historii działalności, aby przedstawić wymagane sprawozdanie finansowe. Z drugiej strony coraz większe wymogi sprawiają, że rynek alternatywny NewConnect staje się często tylko jednym z etapów, ułatwiających przejście na rynek regulowany GPW. Na dużym parkiecie w 2013 roku zadebiutowały 23 spółki, z czego akcje siedmiu z nich notowane były wcześniej na rynku NewConnect (m.in. PHZ Baltona S.A., Invista S.A. czy Elemental Holding S.A.). Dla porównania w 2012 roku na główny parkiet weszły tylko 2 podmioty z alternatywnego rynku spośród 19.

Ubiegły rok na alternatywnym rynku należał do spółek z branży usług finansowych. Na NewConnect zadebiutowało aż 8 spółek z tej branży, czyli o dwie więcej niż w 2012 roku. Była to największa liczba debiutantów w przekroju sektorowym. Dwa lata temu to branża medialna pozyskała najwięcej nowych podmiotów w liczbie 12 spółek. W 2012 roku 11 spółek informatycznych, 11 świadczących usługi inne oraz 10 z sektora handlowego zdominowało rynek debiutów na mały parkiet. W 2013 roku obok spółek świadczących usługi finansowe w równej liczbie zasiliły rynek te świadczące usługi inne oraz działające w branży handlowej i technologicznej, tj. z każdej branży po pięć.

Ceny emisyjne debiutantów w ubiegłym roku kształtowały głównie w przedziale 1 – 5 zł. Aż 15 podmiotów dokonało emisji nowych akcji w tym przedziale cenowym. Siedmiu debiutantów ustaliło cenę emisyjną akcji o wartości powyższej 10 zł. Najwyższa cena emisyjna została ustalona dla Grupy Trinity S.A. w wysokości 46,71 zł. Natomiast ceny emisyjne poniżej 1 zł zostały ustalone dla 10 spółek, wśród których z najniższą (0,20 gr) były Good Idea S.A. oraz Pylon S.A.


Wykres 1. Ceny emisyjne spółek debiutujących w 2013 roku na rynku NewConnect

Źródło: Opracowanie własne ma podstawie danych z www.newconnect.pl.


Kursy notowań w dniach debiutów spadły poniżej wartości kursu otwarcia dla 8 spółek. Największą stratę odnotowały instrumenty spółki technologicznej Pylon S.A., których kurs spadł o 35%. O około 33,33% zniżkowała również cena akcji Telgamu S.A.,  spółki świadczącej usługi telekomunikacyjne. Kurs zamknięcia dla spółek Agrotour S.A. i Betomax S.A. ukształtował się na takim samym poziomie co kurs otwarcia, z tym że kurs dla tej drugiej nie wzrósł ponad kurs otwarcia w ciągu całego dnia.

W przypadku Agrotour S.A. kurs wzrósł o 32% już w chwili rozpoczęcia notowań i systematycznie malał, kończąc dzień debiutu bez wzrostu. Spośród spółek, które odnotowały wzrosty, największą zwyżkę kursu osiągnęły akcje firmy z branży eco-energia Novavis S.A. w wysokości 125%. Dobrymi wynikami mogli cieszyć się także akcjonariusze spółki informatycznej Infoscope S.A. (100%), świadczącej usługi finansowe Leasing-Experts S.A. (100%) oraz czeskiego Photon Energy N.V. (85,19%), również działającego w obszarze eco-energia.  

Tabela 1. Spółki z największym i najmniejszym wzrostem kursu notowań w dniach ich debiutów

Nazwa spółki Stopa zwrotu Nazwa spółki Stopa zwrotu
Novavis S.A. 125 % Pylon S.A. -35,00 %
Infoscope S.A. 100 % Telgam S.A. -33,33 %
Leasing-Experts S.A. 100 % APS Energia -27,42 %
Photon Energy N.V. S.A. 85,19 % Inwestycje Alternatywne Profit S.A. -9,47 %
Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. 76,47% Tylko Piłka S.A. -8,00 %
 

Źródło: Opracowanie własne ma podstawie danych z www.newconnect.pl


W dniu swojego debiutu największą wartość obrotu odnotowała Medica Pro Familia S.A w wysokości ok. 1,4 mln zł. Była to jedyna spółka, której wartość wolumenu kształtowała się powyżej jednego miliona. Wartości powyżej 500 000 zł osiągnął dystrybutor podręczników szkolnych PIK S.A. oraz Certus Capital S.A, spółka z branży usług finansowych. Resztę stanowią 33 spółki, które odnotowały wartości obrotu poniżej 500 000 zł, z czego dla 11 z nich kwota ta nie przekroczyła 10 000 zł. Dla Grupy Trinity oraz dla Tylko Piłka S.A. wartość wolumenu w dniach ich debiutów wyniosła 0 zł, co oznacza, że nie dokonano żadnej transakcji na ich akcjach.

Wykres 2. Wartości obrotów spółek w dniach ich debiutów na NewConnect

Źródło: Opracowanie własne ma podstawie danych z www.newconnect.pl

 
Niskie obroty na NewConnect wynikają przede wszystkim z dużej ilości małych spółek z niewielką kapitalizacją. W związku tym nie dziwi fakt, że nawet w dniach debiutów wartość obrotów jest niska.

Tabela 4. Spółki z najwyższymi i najmniejszymi wartościami obrotu w dniach ich debiutów.

Spółka Najwyższe wartości obrotów [w tys. zł] Spółka Najniższe wartości obrotu [w tys. zł]
Medica Pro Familia S.A. 1 429,5 Grupa Trinity S.A. 0,0
PIK S.A. 972,8 Tylko Piłka S.A. 0,0
Certus Capital S.A. 596,0 Photon Energy N.V. 2,0
Milestone Medical S.A. 471,2 Good Idea S.A. 2,4
Telgam S.A. 300,6 Asm Group S.A. 3,0

Źródło: Źródło: Opracowanie własne ma podstawie danych z www.newconnect.pl


Na dzień 2 stycznia 2014 roku kurs zamknięcia dla 25 debiutantów z 2013 roku był na poziomie niższym w porównaniu do kursu zamknięcia w dniach ich debiutów. Największy, 79-procentowy spadek (z kursu 46,71 zł do 10 zł) odnotowała Grupa Trinity S.A. świadcząca usługi finansowe, a obok niej z 77-procetowym spadkiem plasuje się Good Idea S.A. działająca w  tym samym sektorze (z poziomu 0,30 zł do 0,07 zł). Wysoki spadek o 64% z 1,50 zł do 0,54 zł poniosły także akcje kolejnej spółki z branży usług finansowych Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. oraz instrumenty spółki informatycznej Netwise S.A. (62-procentowy spadek z 11,55 zł do 4,42 zł). Wśród 17 debiutantów z 2013 roku, których kursy znajdują się powyżej kursu zamknięcia z dni ich debiutów, niewątpliwym liderem jest Infoscope S.A. Wartość akcji tej spółki wzrosła o 125% z 9,00 zł do 20,21 zł. Wzrost o 82% z poziomu 0,22 zł do 0,40 zł odnotowała spółka Telgam S.A. Akcje Logzact S.A. wzrosły o 73% z 24,01 zł do 41,50 zł.

Powodzenie debiutów w 2013 roku było bardzo zróżnicowane. Wśród spółek debiutujących na rynku NewConnect w poprzednim roku można było znaleźć z pewnością takie, które były odpowiednie zarówno dla długoterminowych inwestorów, jak i spekulantów, którzy okazji do zarobienia mogli szukać już podczas debiutów nowych spółek. Trudny proces doboru odpowiedniej spółki na podstawie dostępnych danych utwierdza w przekonaniu, że mały parkiet przeznaczony jest główne dla doświadczonych inwestorów. Inwestycje na tym rynku są na tyle specyficzne, że niektóre strategie zakładają kupowanie spółek nierentownych. Dlatego też w przypadku spółek z NewConnect nie należy skupiać się jedynie na aktualnym kursie emitenta, lecz należy starannie badać sprawozdania finansowe i śledzić raporty bieżące spółki. Rynek NewConnect miał początkowo wspierać innowacyjne, rozwijające się firmy w zwiększeniu szans na rynku oraz we wzroście ich wartości. Po 6 latach funkcjonowania małego parkietu i wzrastającej liczbie upadłości emitentów, Zarząd GPW silnie zaostrzył wymogi wprowadzania akcji na ten rynek, uniemożliwiając młodym przedsiębiorstwom łatwiejszy start. Aby sprawdzić skuteczność nowych restrykcji należy poczekać jeszcze trochę czasu. Natomiast już w 2014 roku Zarząd GPW planuje wprowadzić w regulacjach kolejne zmiany, które zwiększą przejrzystość oraz płynność rynku i spowodują wzrost zaufania inwestorów. A tego właśnie najbardziej potrzebuje rynek NewConnect.


Opublikowano w:

projekt i realizacja: muso.pl